News Details

home / news details

CLAT 2024 MOCK 11 TEST SCORE TABLE

CLAT 2024 MOCK 11 TEST SCORE

Student Name

Total Marks (questions)

Total Marks Attempt

Aryan

111

18

Karan

111

9

Mandeep

111

21.25

Shalini

111

21.75

Aprajita

111

27.75

Prem

111

15

Kanchan Kumari

111

11.50

Shristi Kumari

111

16.25

Tanu Kumari

111

18

Abhinav Kumar

111

15.75

Nidhi Kumari

111

19.75

Arpita

111

11.75

Aishwaraya Shree

111

18.75

Shakshi Raj

111

21

Saranya

111

32.75

Suhani

111

 

16.25

Priyanka Kumari

111

37

Shasha Sinha

111

32.50

Chhitij Kumar

111

0.25

Sneha Kumari

111

16

Shubham Yadav

111

14.75

Shruti Kumari

111

7.5

Kumari Nidhi

111

18.50

Kunal Kumar

111

11

Shambhu kumar

111

8.25

Sumit suman

111

18.25

Shakshi  singh

111

47

Aafrin

111

16

Soumya

111

39.75

Akansha

111

41.25

Aeishwary Raj

111

10

Ritambari

111

40

Jasreet Kaur

111

37.50

Amartya

111

21

Sakhshi

111

30.75

Anushka nandini

111

48

Harshit

111

25.50

Ayush

111

31.50

Rishabh

111

55.75

sakhshi singh

111

30.75