News Details

home / news details

CLAT 2024 MOCK 13 TEST SCORE

       CLAT 2024 MOCK 13 TEST SCORE

Student Name

Total Marks (questions)

Total Marks Attempt

Yash

120

27.25

Karan

120

17.50

Mandeep

120

33.50

Shalini

120

40

Aprajita

120

23

Prem

120

21.25

Sonali

120

23.50

Shruti

120

11.25

Shristi Kumari

120

16

Tanu Kumari

120

16.25

Amita Yashwi

120

22.50

Nidhi Kumari

120

27

Shraddha

120

7.5

Aishwaraya Shree

120

7.75

Shakshi Raj

120

15.25

Saranya

120

28

Priyanka

120

 

33

Sakhshi singh

120

49.75

Shasha Sinha

120

36.75

Chhitij Kumar

120

6.25

Ritik

120

56.50

Shubham Yadav

120

29

Shruti Kumari

120

11.25

Kumari Nidhi

120

24

Kunal Kumar

120

11.50

Arpita

120

22.50

Aafrin

120

13.75

Avya

120

35.25

Shweta

120

33.50

Aeishwary Raj

120

18

Soumya

120

38.75

Amartya

120

27

Amisha

120

2.5

Ritambari

120

14

Harshit

120

29.50

Ayush

120

19.25

Sanichari

120

22