News Details

home / news details

CLAT 2024 MOCK 14 TEST SCORE TABLE

CLAT 2024 MOCK 14 TEST SCORE

Student Name

Total Marks (questions)

Total Marks Attempt

Yash

120

15.25

Karan

120

17.50

Mandeep

120

14.50

Prem

120

19.25

Sonali

120

15

Sumit suman

120

39

Shristi Kumari

120

24

Shubham

120

19.75

Shambhu

120

25.75

Sumit Yadav

120

12.50

Aishwaraya Shree

120

24.75

Shakshi Raj

120

27.25

Saranya

120

42.25

Priyanka

120

 

40

Sakhshi singh

120

32.50

Shasha Sinha

120

30.25

Shubham Yadav

120

29

Kumari Nidhi

120

19

Arpita

120

12.25

Aafrin

120

20.50

Avya

120

24.75

Shweta

120

25.75

Soumya

120

33.75

Akansha

120

34.25

Rishabh

120

45.25

Harshit

120

37.75

Ayush

120

39.75

Anushka Nandini

120

42.75