News Details

home / news details

CLAT 2024 MOCK 19 TEST SCORE TABLE

CLAT 2024 MOCK 19 TEST SCORE

Student Name

Total Marks (questions)

Total Marks Attempt

Shalini

120

42.50

Parag

120

23

Karan

120

12.25

Prem

120

12

Anku

120

13.75

Piyush

120

55.50

Sneha

120

28.75

Umair

120

6.25

Sumit yadav

120

15.75

Aishwaraya Shree

120

16.25

Shakshi Raj

120

21.25

Kunal

120

16.75

Shubham

120

13.25

Chitij

120

11.50

Kanchan

120

13

Kumari Nidhi

120

23.25

Tanu

120

18.25

Amita

120

15.50

Shristy

120

34.75

Nidhi kumari

120

23

Saranya

120

42.50

Sakhshi singh

120

53.50

Navin

120

18.75

Prassana

120

17

Arpita

120

26.75

Ayushi Shristy

120

25

Soumya

120

54.50

Ritambari

120

48

Rishabh

120

40

Abhishek

120

21.25

Sakhshi

120

34

Ayush

120

20.50

Sanichari

120

27

Anisha

120

42.75