News Details

home / news details

CLAT 2024 MOCK 21 TEST SCORE TABLE

CLAT 2024 MOCK 21 TEST SCORE

Student Name

Total Marks (questions)

Total Marks Attempt

Shalini

120

40.50

Mandeep

120

25.75

Prem

120

2.75

Parag

120

17.25

Faizan

120

22

Piyush

120

59.25

Shristi

120

13.50

Priyanka

120

52.50

Sumit yadav

120

12.25

Sujata

120

16

Shasha

120

44.25

Kunal

120

9.75

Shubham

120

14.25

Chitij

120

7.25

Tanu

120

18.75

Shambhu

120

2

Sumit

120

56.50

Shweta kumari

120

32.25

Saranya

120

42.25

Avya

120

26.75

Nikhil

120

19.25

Rishabh

120

16.50

Ayush

120

19.50

Amisha

120

33.50

Sakshi

120

26.75

Ritambari

120

42.25

Shama praveen

120

12.50

Akansha Singh

120

20.75

Sanichari

120

23.75

Somya

120

47.75

Aeishwarya

120

8.75