News Details

home / news details

CLAT 2024 MOCK 22 TEST SCORE TABLE

CLAT 2024 MOCK 22 TEST SCORE

Student Name

Total Marks (questions)

Total Marks Attempt

Shalini

120

36.75

Mandeep

120

39

Prem

120

34

Aprajita

120

39.25

Parag

120

37

Abhinav

120

19.25

Aishwarya

120

23.75

Shristi

120

25.25

Priyanka

120

45.50

Afrin

120

14

Sujata

120

9

Shasha

120

48.50

Avya

120

43

Shubham

120

14

Chitij

120

15.75

Kanchan

120

32

Shambhu

120

37.75

Sumit

120

2.75

Kr. Nidhi

120

32

Somya

120

63.75

Ritambari

120

50.25

Amisha

120

38.25

Sakshi

120

36.50

Ayush

120

34.25

Abhishek

120

28.50

Aeishwarya

120

16.25