News Details

home / news details

CLAT 2024 MOCK 23 TEST SCORE TABLE

CLAT 2024 MOCK 23 TEST SCORE

Student Name

Total Marks (questions)

Total Marks Attempt

Shalini

120

50.25

Aprajita

120

36

Abhinav

120

30

Aishwarya

120

26.25

Shruti

120

5.25

Priyanka

120

42.25

Sumit Yadav

120

4

Sujata

120

27.25

Shasha

120

39.50

Avya

120

40.75

Shubham

120

15.75

Chitij

120

10

Tanu

120

7.5

Shambhu

120

14.75

Sneha

120

22.50

Kr. Nidhi

120

15.75

Suhani

120

15.50

Kunal

120

23

Anku

120

3

Sakshi

120

37

Somna

120

13.50

Akansha

120

24.25

Aeishwarya

120

20.25

Soumya

120

54.75

Ritambari

120

45.75

Sakshi

120

35.75

Anisha

120

34

Anushka  Nandini

120

32.75

Rishabh

120

31.50

Sakshi

120

30

Aayush

120

30.50