News Details

home / news details

CLAT 2024 MOCK 24 TEST SCORE TABLE

CLAT 2024 MOCK 24 TEST SCORE

Student Name

Total Marks (questions)

Total Marks Attempt

Shalini

120

60

Aprajita

120

35.25

Parag

120

28.25

Prem

120

18.75

Abhinav

120

28.25

Aishwarya

120

20.50

Kanchan

120

9.25

Priyanka

120

29.75

Sumit Yadav

120

8.5

Sujata

120

15

Shasha

120

41.50

Avya

120

42.25

Piyush

120

52

Chitij

120

8

Tanu

120

22

Shambhu

120

32

Sneha

120

17.50

Kr. Nidhi

120

27.75

Suhani

120

11

Afrin

120

29.75

Anku

120

11.25

Sakshi

120

35.75

Shristy

120

17

Akansha

120

24.25

Aeishwarya

120

20.25

Nidhi kr.

120

30.75

Sumit Suman

120

34

Amita

120

23

Anisha

120

59.50

Anushka  Nandini

120

66.25

Rishabh

120

49.25

Ritambari

120

40

Aayush

120

59.25

Soumya

120

56

Abhishek

120

56.25

Harshit

120

52.50

Amartya

120

51.50

Rajveer singh

120

17.50

Aeiswarya

120

12

Somna

120

8.25